1. Algemene leverings/voorwaarden- en betalingsvoorwaarden Rema Koeling en Airconditioning

1.Algemeen

1.Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Rema Koeling en Airconditioning


                                                                              Rema Koeling & Airconditioning
                                                                             KVK- nummer: 82772509
                                                                             BTW- nummer : NL003729469B53
                                                                             
www.remakoeling.nl  info@remakoeling.nl
                                                                                                   0647873495

Opdrachtgever:

De wederpartij van Rema Koeling en Airconditioning bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1.

2.Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten (c.q. wijzigingen of aanvullingen daarop) krachtens welke Reama Koeling en Airconditioning werkzaamheden verricht waaronder de levering van zaken, producten en diensten. Inkoop, aanbesteding- of andere werkzaamheden. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever blijven buiten toepassing, indien en voor zover niet opgenomen in de opdrachtbevestiging conform art. 3.3.

2.2

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst om welke reden dan ook nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

3.Totstandkoming van overeenkomsten

3.1

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Een bindende aanbieding heeft een geldigheidsduur zoals daarin vermeld.

3.2

Het gebruik van faciliteiten wordt altijd in een overeenkomst vastgelegd.

3.3

Rema Koeling en Airconditioning is pas gebonden nadat de opdracht c.q. latere wijzigingen of aanvullingen daarop uitdrukkelijk en schriftelijk door Rema Koeling en Airconditioning is bevestigd.

  1. Uitvoering van overeenkomsten/ medewerking van Opdrachtgever

4.1

Rema Koeling en Airconditioning kan van Opdrachtgever verlangen dat hij gedurende de uitvoering van de overeenkomst een contactpersoon beschikbaar houdt, met wie Rema Koeling en Airconditioning alle contacten verband houdende met de overeenkomst namens Opdrachtgever kan onderhouden.

4.2

Door Rema Koeling en Airconditioning  opgegeven uitvoeringstermijnen gelden uitsluitend als indicatie en gelden niet als een uiterste of fatale termijn. Zodra te voorzien is dat een uitvoeringstermijn wordt overschreden, zal Rema Koeling en Airconditioning Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Rema Koeling en Airconditioning is dan gerechtigd haar verplichtingen na te komen op een nader met Opdrachtgever overeen te komen datum. Uitvoeringstermijnen gaan in, te rekenen vanaf de datum dat de eerste betaling conform art. 7.3 door Rema Koeling en Airconditioning is ontvangen.

4.3

Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, kan Rema Koeling en Airconditioning de aanvang van de werkzaamheden voor een volgende fase opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4

Rema Koeling en Airconditioning is niet gehouden met de werkzaamheden te beginnen c.q. deze voort te zetten, zolang Opdrachtgever documenten, zaken, gegevens, inlichtingen of informatie die Rema Koeling en Airconditioning voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig heeft, niet volledig heeft verschaft.

4.5

In geval Opdrachtgever informatie of zaken van welke aard dan ook die hij noodzakelijk acht voor de uitvoering van de overeenkomst, te laat aanlevert en indien daardoor vertraging van het project ontstaat of daardoor met overuren of inhuur van extra mensen of apparatuur de verloren tijd geheel of gedeeltelijk ingehaald kan worden, worden de extra kosten in rekening gebracht. Bij ontvangst van de te late informatie zullen de extra kosten en levertijd schriftelijk worden meegedeeld.

4.6

Indien Opdrachtgever niet, onvoldoende of niet tijdig voldoet of kan voldoen aan enige verplichting jegens Rema Koeling en Airconditioning , alsmede indien Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd (ongeacht verlening daarvan en al dan niet gevolgd door faillissement) of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest, heeft Rema Koeling en Airconditioning het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige rechten van Rema Koeling en Airconditioning in een dergelijk geval.

4.7

Indien de overeenkomst Rema Koeling en Airconditioning is aangegaan mede op grond van de inzetbaarheid van een specifieke werknemer of faciliteit van , brengt dit niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of uitsluitend onder diens verantwoordelijkheid worden uitgevoerd.
4.8
Indien na werkzaamheden door omstandigheden watergekoelde systemen/airco of waterleiding/afvoer etc…openspringt en mocht deze onmacht schade aan klant/opdrachtgeven of derde beringen Rema Koeling en Airconditioning is niet verantwoordelijk en of op een of andre manier ergens een kortsluiting plaats vind en daardoor schade aan klant/opdrachtgever of derde ontstaan Rema Koeling en Airconditioning is niet is verantwoordelijk.4.9

Als door Rema Koeling en Airconditioning een machines of buitenunits op daken worden geplaatst en door weer of ander omstandigheden van zijn plaatst af is en daardoor schade aan klant/opdrachtgever of derde ontstaan Rema Koeling en Airconditioning is niet verantwoordelijk.

  1. Resultaten

5.1

Mits en nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen onder de overeenkomst volledig heeft voldaan, is hij gerechtigd de door of in opdracht van  in het kader van de overeenkomst schriftelijk gerapporteerde resultaten en/of geleverde zaken te gebruiken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening en met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

5.2

Rapporten, tekeningen, berekeningen en alle overige gegevens die in het kader van een overeenkomst door Opdrachtgever zijn vervaardigd of verstrekt en voor zover deze niet als resultaat van de overeenkomst zijn te beschouwen, blijven eigendom van Opdrachtgever, behoudens het recht van Rema Koeling en Airconditioning  om ter staving van deze resultaten uit de overeenkomst kopieën van de verstrekte dan wel de vervaardigde schriftelijke gegevens te behouden.

5.3

Publicatie door Opdrachtgever van de resultaten van een opdracht c.q. van door Rema Koeling en Airconditioning uitgebrachte rapporten, tekeningen en berekeningen, alles in de ruimste zin, behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rema Koeling en Airconditioning.

5.4

Zonder toestemming van Opdrachtgever zal Rema Koeling en Airconditioning aan derden geen inzage geven in de resultaten van een overeenkomst, noch in bedrijfsgegevens dan wel overige informatie van Opdrachtgever voor zover dat inbreuk zou maken op het bepaalde in art. 5.2 of waarvan de vertrouwelijkheid redelijkerwijze voor de hand ligt.

5.5

Indien Rema Koeling en Airconditioning dreigt te worden of wordt benadeeld c.q. haar reputatie dreigt te worden geschaad doordat Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  Rema Koeling en Airconditioning informatie aan derden verschaft, ontheft dit Rema Koeling en Airconditioning van de verplichting tot geheimhouding als bedoeld in het voorgaande lid. 

5.6

Rema Koeling en Airconditioning verplicht zich om data, die ten grondslag liggen aan de overeenkomst, gedurende 36 maanden na uitvoering van de overeenkomst te archiveren. 

  1. Facturering en betaling

6.1

Facturering geschiedt tegen de bij de overeenkomst overeengekomen tarieven en prijzen.  

6.2

In de aanbieding of de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief btw en zijn berekend op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende tarieven, berekeningsmethoden en prijzen.

6.3

Tenzij in de overeenkomst of in de aanbieding anders wordt vermeld, wordt het in totaal door Opdrachtgever verschuldigde bedrag in de op de offerte opgenomen overeengekomen termijnen en tijdstippen aan Opdrachtgever gefactureerd. 
6.4
De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermeldde prijzen, zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen, die op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam, golden

6.5
Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.

6.6
Alle prijzen zijn gebaseerd op EX WORKS zoals omschreven in de Incoterms 2022. De kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden, tenzij anders overeengekomen.

6.7

Betaling geschiedt in Euro's, volgens de betalingscondities zoals deze in de offerte zijn opgenomen. Bezwaar tegen een factuur dient binnen 8 dagen na de factuurdatum door Rema Koeling en Airconditioning schriftelijk te zijn ontvangen doch schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.6.8
De betalingstermijn bedraagt 8 dagen tenzij anders overeengekomen.

6.9

Bij overschrijding van een betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en komen, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een dagrente, overeenkomend met de depositorente ECB + 3.75% vermeerderd met de kosten van invordering met een minimum van 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van €40,- voor rekening van Opdrachtgever.

6.10

Rema Koeling en Airconditioning is te allen tijde, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, gerechtigd om geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling of nadere zekerheid te verlangen, bij ontbreken waarvan Rema Koeling en Airconditioning dan gerechtigd is de uitvoering van de lopende overeenkomst op te schorten c.q. deze zonder enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.11

Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven, ongeacht of deze reeds door Opdrachtgever in be- of verwerking of gebruik zijn genomen, eigendom van Rema Koeling en Airconditioning totdat alle bedragen, die Opdrachtgever aan Rema Koeling en Airconditioning verschuldigd is krachtens de overeenkomst, volledig zijn voldaan.

  1. Overmacht en wijziging van omstandigheden

7.1

Indien de uitvoering door Rema Koeling en Airconditioning van een overeenkomst tijdelijk of blijvend niet mogelijk is ten gevolge van overmacht, dan wel indien zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet konden worden voorzien en welke van dien aard zijn dat Opdrachtgever van Rema Koeling en Airconditioning  naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag verlangen, is Rema Koeling en Airconditioning gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.2

Onder overmacht wordt mede begrepen het geheel of gedeeltelijk door overmacht in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten worden betrokken.

7.3

Overmacht in de zin van dit artikel wordt tevens geacht te bestaan wanneer deze zich voordoet op een tijdstip waarop Rema Koeling en Airconditioning door aan Rema Koeling en Airconditioning  toerekenbare oorzaken de overeengekomen datum van voltooiing reeds had overschreden.

  1. Garantie

8.1

Rema Koeling en Airconditioning zal de werkzaamheden met zorg en naar beste vermogen uitvoeren, en zal daarbij streven naar de best haalbare resultaten. Rema Koeling en Airconditioning geeft generlei garantie ter zake van de bruikbaarheid van de verkregen resultaten en het effectieve gebruik daarvan door de Opdrachtgever.

8.2

Bij gebleken tekortschieting Rema Koeling en Airconditioning en in de resultaten die op fouten, onvolledigheden of onzorgvuldigheden berusten welke slechts aan  toerekenbaar zijn en die naar redelijke maatstaven herstelbaar zijn, zal Rema Koeling en Airconditioning voor eigen rekening deze met zorg en naar beste vermogen verhelpen of verbeteren tot ten hoogste een bedrag van € 1000 excl. btw. Genoemde bedragen gelden voor het totaal van alle aanspraken gezamenlijk onder een en dezelfde overeenkomst.

8.3

Rema Koeling en Airconditioning is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van de resultaten van haar werkzaamheden of leveringen of van overschrijding van termijnen, noch voor gevolg- of indirecte schade waaronder winst of gemiste besparingen.

8.4

Rema Koeling en Airconditioning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan Rema Koeling en Airconditioning toegeleverde zaken die door Rema Koeling en Airconditioning zijn doorgeleverd aan Opdrachtgever, tenzij en voor zover Rema Koeling en Airconditioning die schade kan verhalen op haar leverancier. 

8.5

Opdrachtgever vrijwaart Rema Koeling en Airconditioning alsmede degenen waarvan Rema Koeling en Airconditioning zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, voor alle aanspraken van derden verband houdend met het gebruik of de toepassing van resultaten, gegevens, kennis, informatie, ontwerpen, software of toegeleverde zaken afkomstig van Rema Koeling en Airconditioning.

8.6

Iedere verplichting onder garantie vervalt na het verstrijken van twaalf maanden na volledige tenuitvoerlegging van de overeenkomst c.q. nadat de laatste betalingstermijn opeisbaar is geworden. Aanspraken van Opdrachtgever komen te vervallen indien deze niet zijn ingediend binnen een week nadat een tekortschieten zich heeft voorgedaan of in redelijkheid geconstateerd had kunnen worden.

  1. Algemene uitsluiting van aansprakelijkheid

9.1

Indien Opdrachtgever en/of zijn personeelsleden zich op de terreinen dan wel in, op of bij de gebouwen of installaties van Aerovito bevinden, dienen zij de instructies van Rema Koeling en Airconditioning op te volgen. Opdrachtgever zal zijn personeelsleden tot het naleven van bedoelde instructies verplichten. 

9.2

Rema Koeling en Airconditioning is op generlei wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel of zaakschade die Opdrachtgever, zijn personeelsleden en/of hun zaken oplopen, tijdens het verblijf op terreinen dan wel in, op of bij de gebouwen of installaties van Rema Koeling en Airconditioning. Opdrachtgever vrijwaart Rema Koeling en Airconditioning  voor aanspraken van zijn personeelsleden terzake.

9.3

Opdrachtgever is aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of zaakschade die Rema Koeling en Airconditioning en/of de door Rema Koeling en Airconditioning bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen oplopen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst op terreinen, als deel van de opgedragen werkzaamheden, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of onachtzaamheid van de betrokkene(n). Andersluidende bedingen, overeengekomen met de bij de uitvoering van de overeenkomst door Rema Koeling en Airconditioning ingeschakelde personen wijken voor dit beding. 

  1. Overdracht van de overeenkomst

De rechten en verplichtingen van Opdrachtgever onder de overeenkomst zijn slechts overdraagbaar na voorafgaande schriftelijke toestemming van Rema Koeling en Airconditioning, waaraan Rema Koeling en Airconditioning voorwaarden kan verbinden maar welke toestemming niet onredelijk zal worden onthouden.

  1. Geschillen en toepasselijk recht

11.1

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2

Ingeval van strijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.

11.3
Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken’.

Rema Koeling en Airconditioning gevestigd te Vlaardingen Nederland.

 

 

Rema Koeling en Airconditioning is STEK F-GASSEN BRL-200 , KIWA F-GASSEN BRL-100 gecertificeerd